پادا

آموزش ورود به سامانه پادا pada.medu.ir|ثبت نام-کارنامه

سامانه پادا با آدرس pada.meu.ir به منظور تسهیل ارائه خدمات به دانش‌آموزان کشور فعال شده است. این سامانه امکاناتی از جمله مدیریت پرونده الکترونیکی دانش‌ آموزان، دریافت کارنامه‌های تحصیلی، و ثبت‌نام در برخی مدارس را ادامه مطلب

خروج از نسخه موبایل